Castelló: Castelló aprova una nova ordenança de soroll després de dos anys de treball i consultes prèvies


 
La Plana al Dia | Castelló | General | 12-07-2018
 

L'Ajuntament de Castelló ha aprovat la nova ordenança municipal del soroll que substitueix a l'anterior normativa de 2010 i incorpora les modificacions legislatives produïdes des de llavors sobre la contaminació acústica. Aquesta aprovació definitiva per part del ple arriba després de dos anys de treball i diversos processos de consulta. Així, s'ha consultat a la ciutadania mitjançant el procediment de participació, s'han celebrat reunions amb els agents implicats (laboratoris, enginyers, empreses de so, d'insonorització, etcètera); amb els departaments municipals implicats; amb associacions ciutadanes i amb els grups polítics.
Aquesta nova Ordenança de Soroll és un text que, entre altres objectius, adapta la normativa municipal a la legislació vigent, incorpora l'experiència adquirida en diferents àmbits, arreplega els avanços tècnics, i facilita l'obertura de locals eliminant càrregues administratives i documentals. La nova normativa municipal entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província. El regidor d'Ordenació del Territori, Rafa Simó, ha explicat que aquesta ordenança suposa donar resposta “al repte de la contaminació acústica, un problema que afrontem totes les ciutats”.
Els àmbits d'aplicació inclouen edificacions; activitats industrials, comercials i de servei; activitats subjectes a legislació vigent en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics; treballs en via pública i en l'edificació que produïsquen sorolls; sistemes d'avís acústic; mitjans de transport, circulació de vehicles a motor i ciclomotors i comportament ciutadà.
La primera ordenança d'aquest tipus amb la qual va explicar l'Ajuntament de Castelló va ser la de Sorolls i Vibracions es remunta al 25 de març de 1986, que va ser substituïda per l'Ordenança de Protecció Contra la Contaminació Acústica de 28 d'octubre de 2010, que quedarà derogada amb l'aprovat avui pel ple després de la resolució de les al•legacions presentades.
La nova ordenança proposa determinar els valores límits per a soroll i vibracions conforme a la llei estatal, completar aqueixos valors en cas que siga necessari amb els establits en la normativa autonòmica, prenent sempre com a referència els nivells de recepció més restrictius, i ajustar-se a les tres franges horàries que fixa la normativa europea (Directiva 2002/49/CE, traslladada per Llei 37/2003 de 17 de novembre del Soroll).
Així, la franja horària diürna anirà de 7:00 a 19:00; la vespertina, de 19:00 a 23:00 i la nocturna de 23:00 a 7:00. Els valors límit d’immissió de soroll en ambient exterior s'establiran en funció d'aquestes franges horàries i dels usos dominants de l'entorn, que es fixen en: sanitari, docent i cultural; residencial; terciari, recreatiu i d'espectacles i, finalment, industrial.
Quant a algunes de les novetats que s'introdueixen, destaca la diferenciació entre ambientació musical i l’amenització musical; la simplificació dels procediments administratius per a facilitar les tramitacions garantint el complint dels estàndards de qualitat acústica; la regulació d'esdeveniments i actuacions a l'aire lliure en funció de si s'utilitzen equips amplificats o no; l'establiment d'un protocol d'autocontrol més realista per a les situacions que disposen d'amplificació i la inclusió de situacions especials, com els espectacles pirotècnics; la cavalcada de reis; les rondes de maig; els actes de Magdalena i Sant Pere; Sant Joan; la fira d'atraccions, etcètera. A més, es contempla la creació d'una Comissió de Seguiment per al Control de la Contaminació Acústica optant per una comissió més simple i funcional.


 
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana