Castelló: El Consell torna a apuntar al Govern Central com únic responsable


 
La Plana al Dia | Castelló | Agricultura y Medio Ambiente | 27-05-2014
 

Prospeccions Columbretes, ha informat que de nou "el Consell torna a apuntar al Govern Central com únic responsable".

Segons aquest col.lectiu, el Consell continua tirant balons fora en la polèmica sobre les prospeccions en les Columbretes, i evita adoptar cap mesura dins de les seus competències per a evitar danys irreparables en matèria mediambiental o en el sector turístic i pesquer, entre uns altres, àmbits que sí serien de les seues competències".

En una pregunta enregistrada en febrer per part del diputat autonòmic de Compromís, Juan Ponce, se demanaven explicacions sobre aquest extrem i sobre quines mesures pensa adoptar el Consell, dins de les seues competències, per a impedir l'agressió a la fauna que seria la injecció de 259 decibels en el mar.

La resposta que dóna ara per escrit la Consellera Bonig diu que el Consell es contrari als permisos, i que en el seu moment va impugnar els Reials Decrets 1774/2010 1 1175/2010 davant el TS però este va dictar sentència desestimant els recursos.( és a dir, des de 2010 no s?hauria fet res més) , i torna a dir que el procediment el té obert l?Estat, i el Consell sols ha realitzat al·legacions el procés d?avaluació ambiental de cara a la declaració d?impacte que ha d?emetre l?Estat.

Des de Compromís s?advertia el projecte de l'empresa Cairn Energy de prospeccions per a cercar petroli a l'entorn de les Illes Columbretes, i es recordava com aquestes gaudeixen de una ampli ventall de figures de protecció: van ser declarades Parc Natural pel Decret 15/1988, del 25 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, i reserva marina de 4.400 hectàrees (una de les majors d'Espanya) per Ordre del 19 d'abril de 1990, del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Van ser requalificades com a Reserva Natural per Llei 11/1994, del 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana.

Així mateix està declarada com: Zona Especialment Protegida d'Importància per al Mediterrani (ZEPIM), Lloc d'Importància Comunitària (LIC), Zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA), i microrreserva de flora.

Compromís exposava que el projecte presentat per l'empresa Cairn Energy manca de fonament tècnic, sent un simple compendi de generalitats, estudis propis, sense rigor ni avaluació real de l'impacte que tant la prospecció sísmica com els treballs posteriors, en cas de produir-se, podria donar en sectors estratègics castellonencs com el turisme i la pesca, o el greu impacte mediambiental, i que la prospecció sísmica en 3D suposarà injectar 259 decibels en el mar, la qual provocaria la mort instantània de peixos i crustacis, o danys irreparables en la fauna marina, així com l'efecte de fugida de la pesca, que tardaria anys a revertir-se.

Els riscs de l?extracció de combustibles fòssils hem vist poden ser
realment gravíssims, tal com acrediten les desenes de catàstrofes
mediambientals que es coneixen a tot el món, mentre sabem que estem davant
un model energètic en vies d?esgotament, amb data de caducitat; mentre es
permeten aquestes activitats amb gran impacte ambiental, es castiga la
producció d?energies renovables.

El Consell, tot i la seua suposada oposició, continua sense
tindre un posicionament bel·ligerant i reivindicatiu.
*Prospecciones Columbretes, en respuestas a Compromís, el Consell vuelve a
apuntar, de Compromís, al Gobierno Central como único responsable. *El Consell continúa echando balones fuera en la polémica sobre las
prospecciones en las Columbretes, uno evitar adoptar ninguna medida dentro
de las suyos competencias para evitar daños irreparables en materia
medioambiental o en el sector turístico y pesquero, entre otros, ámbitos
que sí serían de sus competencias.


En una pregunta registrada en febrero por parte del diputado autonómico de
Compromís, Juan Ponce, se pedían explicaciones sobre este extremo y sobre
qué medidas piensa adoptar el Consell, dentro de sus competencias, para
impedir la agresión a la fauna que sería la inyección de 259 decibelios en
el mar

La respuesta que da ahora por escrito la Consellera Bonig dice que el
Consell se contrario a los permisos, y que en su momento impugnó los Reales
decretos 1774/2010 1 1175/2010 ante el TS pero este dictó sentencia
desestimando los recursos,( es decir, desde 2010 no se habría hecho nada
más) , y vuelve a decir que el procedimiento lo tiene abierto el Estado, y
el Consell sólo ha realizado alegaciones el proceso de evaluación ambiental
de cara a la declaración de impacto que tiene que emitir el Estado.Desde Compromís se advertía el proyecto de la empresa Cairn Energy de
prospecciones para buscar petróleo en el entorno de las Islas Columbretes,
y se recordaba como estas disfrutan de una amplio abanico de figuras de
protección: fueron declaradas Parque Natural por el Decreto 15/1988, del 25
de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana, y reserva marina de
4.400 hectáreas (una de las mayores de España) por Orden del 19 de abril de
1990, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Fueron
recalificadas como Reserva Natural por Ley 11/1994, del 27 de diciembre, de
la Generalitat Valenciana. Así mismo está declarada cómo: Zona
Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), Lugar
de Importancia Comunitaria (LIC), Zona de especial protección para las aves
(ZEPA), y microrreserva de flora.

Compromís exponía que el proyecto presentado por la empresa Cairn Energy
carece de fundamento técnico, siendo un simple compendio de generalidades,
estudios propios, sin rigor ni evaluación real del impacto que tanto la
prospección sísmica como los trabajos posteriores, en caso de producirse,
podría dar en sectores estratégicos castellonenses como el turismo y la
pesca, o el grave impacto medioambiental, y que la prospección sísmica en
3D supondrá inyectar 259 decibelios en el mar, la cual provocaría la muerte
instantánea de pescados y crustáceos, o daños irreparables en la fauna
marina, así como el efecto de fuga de la pesca, que tardaría años a
revertirse.

Los riesgos de la extracción de combustibles fósiles hemos visto pueden ser
realmente gravísimos, tal como acreditan las decenas de catástrofes
medioambientales que se conocen en todo el mundo, mientras sabemos que
estamos ante un modelo energético en vías de agotamiento, con fecha de
caducidad; mientras se permiten estas actividades con gran impacto
ambiental, se castiga la producción de energías renovables.


El Consell, a pesar de su supuesta oposición, continúa sin tener un
posicionamiento beligerante y reivindicativo.

 
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana